*مرجان سرخ*

مرجان های دریایی؛ نوادگانِ گل سرخ اند ...