دیدی ...

دیدی غزلی سرود؟

عاشق شده بود ...

انگار خودش نبود ...

افتاد، شکست، زیر باران پوسید ...

آدم که نکشته بود ...

عاشق شده بود ...

 

مرجان سرخ

/ 0 نظر / 3 بازدید