در آغاز ...

در آغاز تنها عشق بود؛

حتی زندگی و پیدایش شما بر روی این کره ی خاکی نیز برخاسته از عشق است؛

این عشق بوده است که در یک لحظه مرد و زنی را آنچنان به سوی هم جذب کرده است تا از تلفیق و اتحاد عاشقانه ی بدن آن ها بذر شما متولد گردد.

 

«باربارا دی آنجلیس»

 


/ 0 نظر / 6 بازدید