گاهی ...

گاهــی آدم دلــش می خواهـد

کفــش هایش را دربیــاورد،

یواشکی نوک پـــا، نوک پــا ...

از خودش دور شــود،

دور دور دور ...

 

مرجان سرخ

/ 0 نظر / 6 بازدید