در شگفتم ...

در شگفتم که سلام آغاز هر دیداری است؛

ولی در نماز پایان است.

شاید این بدین معناست که پایان نماز؛

آغاز دیدار است.

«دکتر علی شریعتی»

 

/ 0 نظر / 5 بازدید