دکتر علی شریعتی ...

چو کس با زبان دلم آشنا نیست

                        چه بهتر که از شکوه خاموش باشم

چو یاری مرا نیست همدرد،

                         بهتر که از یاد یاران فراموش باشم ...

 

/ 0 نظر / 5 بازدید