دریا ...

دریا، - صبور وسنگین -

می خواند و می نوشت

- "... من خواب نیستم!

خاموش اگر نشستم،

مرداب نیستم!

روزی که برخروشم و زنجیر بگسلم

                         روشن شود که آتشم و آب نیستم!   

       

«فریدون مشیری»

مرجان سرخ

/ 0 نظر / 3 بازدید