درد دل خدا با من

من خدا هستم. امروز من همه مشکلاتت را اداره می کنم.

لطفاً به خاطر داشته باش که من به کمک تو نیاز ندارم. اگر در زندگی وضعیتی برایت پیش آید که قادر به اداره کردن آن نیستی، برای رفع کردن آن تلاش نکن.

آن را در صندوق «برای من تا انجام دهم» بگذار. همه چیز انجام خواهد شد ولی در زمان مورد نظر من، نه تو. وقتی که مطلبی را در صندوق من گذاشتی، همواره با اضطراب دنبال «پیگیری» نکن ...

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید